Om de zorg aan u als cliënt te kunnen verlenen moeten er een aantal gegevens worden vastgelegd. Yazicizorg is dit verplicht conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze wetten bevatten regels met betrekking tot de privacy van u als cliënt. De regels omvatten onder andere het doel van de registratie, de aard en het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de cliënt en het melden van datalekken.  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u kijken op de site van de rijksoverheid. 

Voor het werk bewaren wij niet meer gegevens dan noodzakelijk is, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Behalve uw zorgverlener hebben alleen andere medewerkers van Yazicizorg inzicht in uw gegevens indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken, bijvoorbeeld bij vervanging tijdens ziekte of vakantie of voor het uitvoeren van administratieve handelingen. Het delen van informatie met derden zal altijd uiterst zorgvuldig worden beoordeeld en gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van u als cliënt. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 

Het is altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/of een kopie van uw dossier te ontvangen. U kunt ook steeds een verzoek in dienen om uw  (feitelijke) gegevens te (laten) wijzigen, bijvoorbeeld na een verhuizing. 

Na afloop van de zorgverlening bij Yazicizorg wordt uw dossier nog 15 jaar bewaard conform  de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt hierover een klacht indienen bij onze privacy officer, dan wel de Autoriteit Persoonsgegevens.